Personal Data Policy

On this page you can read about our personal data policy, which describes how Diobo (“www.diobo.eu, “us”, “ours” and “we”) collect and process information about you.

Manage cookies

To make a purchase at www.diobo.eu, you must provide as a minimum the following information:

  • Name
  • Address
  • E-mail address
  • Telephone number/mobile telephone number

The Personal Data Policy applies to personal data which you provide us with and information we collect via the Diobo website, www.diobo.eu”, (“Website”).
With regard to your personal data, Diobo is the data controller. If you wish to contact us, you can do so using the following information:

Diobo s.r.o.
Obchodná 48
81106
Bratislava, Slovakia
VAT no.: SK2120565282
Email: info@diobo.eu
Phone: +421901744144

Below you will find the personal data about you that we collect. We also describe the legal basis and purpose of collecting and processing data.
When you visit www.diobo.eu, we automatically collect information about you and your use of the Website. We register among other things, which type of browser you use, the search terms you use in the Website, your IP address, including your network location, and information about your computer.

The collection of said data has no purpose other than to optimize user experience and functions on www.diobo.eu, and we also use the information to target our marketing on various channels, for example on Google AdWords. It helps us to provide our users with the most relevant content. The legal basis for this data processing is the EU General Data Protection Regulation, Article 6 (1f).
When you purchase a product or communicate with us on www.diobo.eu, we collect the information that you personally provide, such as name, address, e-mail address, telephone number, payment method, information about which products you purchase and any products that you may have returned, delivery wishes, and information about the IP address from which your purchase was made.
The purpose of this is to enable us to provide the products that you have ordered and to fulfil our agreement with you, and furthermore that we are able to administer your right to return items and to make complaints. We may also process information about your purchase in order to comply with legal requirements, including bookkeeping and accounting. When a purchase is made, the IP address is collected in order to prevent fraud. The legal basis for this data processing is the EU General Data Protection Regulation, Article 6 (1b, 1c and 1f).

Newsletter

If you subscribe to our newsletter, we will collect information about your name, e-mail address and if required, mobile telephone number. The purpose of this is to ensure we are able to supply a newsletter to you. The legal basis for the processing is the EU General Data Protection Regulation, Article 6 (1f).

Recipients of personal data

Information about your name, address, e-mail address, telephone number and order number and specific delivery wishes are forwarded to the carrier, who manages the delivery of your purchased goods. In the case of the purchase of stocked goods, the stated information is forwarded to the manufacturer or seller of the goods in question, who in such cases will manage the delivery.
Information may be entrusted to external partners, who process the information on our behalf. The partners may not use the data for any purpose other than the fulfilment of the agreement with us and are subject to confidentiality in this regard.

Your rights

You are entitled at all times to request information from us about you, among other things, what data we have registered about you, to what purpose the registration of such data serves, the recipients of the data and information about where the data comes from.
You are entitled to receive a copy of the personal data that we process about you. You may submit a written request for this information in the form of an e-mail addressed to info@diobo.eu. We may in connection with this matter, ask you to document that you are who you claim to be.

Right to make correction

We will correct any incorrect information about you. If you have become aware of an error in the information that we have registered about you, then please contact us in writing about this, so that we can correct the information.

Right to erasure

In certain situations, you have the right to have all of your personal data with us erased. However, to the extent that it is necessary, for instance, in order to comply with legal obligations, we are not obligated to delete your personal data.

Right to restriction of processing to storage

In certain situations, you have the right to restrict processing of your personal data to storage only, e.g. if you believe that the information about you is incorrect.

Right to data portability

In certain situations, you have the right to have the personal data that you have personally provided to us, returned to you in a structured format and have the right to transfer this data to another data controller.

Right to object

You have the right to object at any time to our processing of your personal data for the purposes of marketing. In addition, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your personal data.

Right to withdraw consent

You have at all times the right to withdraw the consent you gave to us for a given processing of personal data. Should you wish to withdraw your consent, please contact us by e-mail at info@diobo.eu.

Erasure of personal data

Information collected when you register to subscribe to our newsletter is deleted once you have withdrawn your consent to receive the newsletter, unless there is another basis for processing the information.

Security

We have carried out appropriate technical and organisational security measures against personal data being accidentally or illegally destroyed, lost or impaired and against becoming available to unauthorized persons or from being misused.
Only employees who have a genuine need to gain access to your personal data in order to carry out their work, are given access to the personal data.

Contact information

Diobo s.r.o. is the data controller for personal data that is collected via the Website. If you have any questions or comments about this Personal Data Policy or wish to exercise one or more of your rights, then please contact:

Diobo s.r.o.
Obchodná 48
81106
Bratislava, Slovakia
VAT no.: SK2120565282
Email: info@diobo.eu
Phone: +421901744144

Changes to the Personal Data Policy

If we make any changes to the Personal Data Policy, you will be informed of this at your next visit to the Website.


Ochrana osobnych údajov

STRUČNÁ INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Kto je prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov je spoločnosť:
Diobo s.r.o.
Medená 110/23 811 02
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 51021781
DIČ: 2120565282

2. V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?

А) A. Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom.
O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.

B) Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu.
Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť.

Účel:

realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie;
zákaznícky program.
b)Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:

na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
vo vybraných prípadoch na posúdenie Tvojej dôveryhodnosti;
priamy marketing smerovaný výhradne voči naším registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Účel:

poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona;
vedenie účtovníctva;
elektronická evidencia tržieb.

3. Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

– Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;

– дdaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;

– údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak);

– platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.);

– len vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, na účely tzv. blacklistu (viď. obchodné podmienky Prevádzkovateľa).

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Tvoje osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich oznámil/a na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

5. Kto je príjemcom osobných údajov?

Tvoje osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

– naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;

– iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.);

-ak nám na to udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký prevádzkovateľ je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním tohto osobného údaju však zabezpečujeme všetky pre Teba uvedené práva.

6. Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:

Právo na prístup – Prevádzkovateľa môžeš požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Prevádzkovateľ Ti poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu – Prevádzkovateľa môžeš požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame.
Právo na výmaz – Prevádzkovateľa môžeš požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c) vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaniu Tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d) Tvoje osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) Tvoje osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

Právo na obmedzenie spracovania – Prevádzkovateľa môžeš požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a) poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadaš o obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Ty ich požaduješ na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) vzniesol/a si námietku proti spracovaniu Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa ťa týkajú, a ktoré si poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
môžeš kedykoľvek namietať proti spracovaniu Tvojich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/

7. Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, ak nie si doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

8. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.

9. Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Svoj súhlas so spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: info@diobo.eu

10. Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Tvojho súhlasu?

Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.

11. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v obchodných podmienkach.
Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach dostupných na https://www.diobo.eu/vseobecne-obchodne-podmienky/